Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas

Regulamin sklepu internetowego „NNO” („REGULAMIN”)

I. Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym „NNO” dostępnym pod adresem elektronicznym www.nno.pl/sklep/
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:
 3. a. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2108 poz. 1025 ze zm.),
 4. b. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 147 z późn. zm.),
 5. c. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
 6. d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 8. • Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.
 9. • Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 10. • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym „NNO” niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem. art. 221Kodeksu cywilnego.
 11. • Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.
 12. • Wysyłka (Koszty dostawy) – opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego, określone w niniejszym Regulaminie.
 13. • Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 14. • Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.
 15. • Sklep – sklep internetowy „NNO” dostępny pod adresem elektronicznym www.nno.pl/sklep/ stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 16. • Sprzedawca – Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, właściciel sklepu internetowego „NNO”
 17. • Strony – Sprzedawca i Zamawiający.
 18. • Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym „NNO”
 19. • Treści płatne (subskrypcja) – dostępne w Serwisie określone cyfrowe treści lub materiały udostępniane w ramach subskrypcji, których zakupu można dokonać poprzez sklep internetowy, a za który to dostęp pobierane będą należności w stałych, cyklicznych odstępach czasowych
 20. • Umowa – umowa sprzedaży Towaru lub Treści płatnych oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 21. • Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.
 22. • Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.
 23. • Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu stanowiącą jego integralną część, Regulaminem Portalu oraz Polityką Prywatności, a także dokonać ich akceptacji.
 5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu „Cookies”.
 6. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy,
 10. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
 11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

III. Zawarcie Umowy o Zakup Towaru

 1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.
 2. Zamawiający może dokonać zakupu jako „Gość” lub jako zalogowany Użytkownik przy pomocy indywidualnego konta.
 3. W przypadku zakładania konta podczas dokonywania zakupów zastosowanie mają zapisy znajdujące się w Regulaminie Portalu dotyczące rejestracji konta, w szczególności znajdujące się w pkt. 5 wskazanego regulaminu.
 4. Aby założyć konto, Użytkownik powinien, zaznaczyć checkbox przy pytaniu „Stworzyć konto?” oraz podać hasło do konta.
 5. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 6. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę „ZAPŁAĆ”. Kliknięcie w przycisk „ZAPŁAĆ” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy, co Zamawiający niniejszym akceptuje.
 7. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości oraz miejsca dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności.
 8. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o:
 9. a. cechach wybranego przez siebie Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,
 10. b. sposobie i terminie zapłaty,
 11. c. sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,
 12. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień,
 13. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zapłać” Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie,
 14. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zapłać” dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 15. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail („Potwierdzenie”). Potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Formularz Odstąpienia od Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do regulaminu.
 16. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.
 17. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.
 19. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.
 20. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego „NNO” są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

IV. Modyfikacja Zamówienia Towaru

 1. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa następująco: a. w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia (moment zawarcia Umowy);
 2. W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres elektroniczny: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian,
 3. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

V. Płatności za Zakup Towaru

 1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:
 2. a. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: PL21105010121000009032102361, wpisując w tytule przelewu ” numer zamówienia”,
 3. b. płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU.pl.
 4. W zależności od formy płatności Sprzedawca lub operator tpay.com potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
 5. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

VI. Realizacja Zamówienia Towaru

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień, które mają być dostarczone za pośrednictwem firm kurierskich odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 16:00, a w przypadku Zamówień z darmową dostawą (realizowanych przez Pocztę Polską) będą odbywać się raz w tygodniu w piątki. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego, zaś w przypadku wybrania darmowej dostawy – w pierwszy piątek po dokonaniu płatności.
 3. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.
 4. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego.
 5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

VII. Warunki oraz Koszty dostawy Towaru

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.
 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, firmy przewozowej lub Poczty Polskiej – według wyboru Zamawiającego.
 3. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy:
 4. a. Kurier – 15,00 zł, w przypadku 100% przedpłaty, czas dostawy średnio w 24h;
 5. b. Darmowa dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – 0,00 zł, raz w tygodniu w piątki, czas dostawy 7-14 dni roboczych.
 6. Przy zamówieniu większej ilości Towarów wielkogabarytowych jednostkowe koszty wysyłki mogą ulec zmniejszeniu.
 7. W zależności od wybranej opcji dostawy koszty dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia.
 8. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
 9. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej, przewozowej, Poczty Polskiej, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale IX Regulaminu.
 10. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia i zażądał jej wystawienia. Wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 11. Paczki wielkogabarytowe wysyłane są wyłącznie na terytorium Polski.
 12. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 13. Faktury VAT przesyłane są Zamawiającemu drogą e-mail w wersji elektronicznej – pliku PDF.
 14. Faktury VAT w formie papierowej przesyłane są Zamawiającemu po zaznaczeniu tej opcji przy składaniu zamówienia lub jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami.. a także stosuję się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w rozdziale X pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, który jest do pobrania tutaj. Wzór oświadczenia przesyłany jest Zamawiającemu wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz wraz z Towarem, w formie papierowej.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu – Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 7. Zamawiający – Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego – Konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.
 10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
 11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania

XI. Reklamacje i Gwarancja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego będącego Konsumentem za wady towaru.
 2. Konsumentowi przysługują uprawnienia gwarancyjne wskazane poniżej lub uprawnienia z rękojmi określone w art. 556-576 k.c. Zamawiającym nie będącym Konsumentami roszczenia z rękojmi nie przysługują, a roszczenia z gwarancji są realizowane z uwzględnieniem pkt. 10 poniżej.
 3. Sprzedawca udziela gwarancji na okres dwóch lat od dnia wydania Towaru, gwarantując że w chwili wydania Towaru przez okres dwóch lat Towar jest zgody z umową. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem roku od dnia wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.
 5. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:
 6. a. zostać złożona w formie pisemnej i przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w Rozdziale X pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl. tutaj pobierz protokół reklamacyjny
 7. b. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;
 8. c. zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, rachunek, fakturę lub jakikolwiek inny dowód zakupu) oraz gwarancję jeśli taka została udzielona – co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;
 9. d. wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację – odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;
 10. e. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego, na który nastąpić miałby ewentualny zwrot Ceny lub różnicy pozostałej po jej obniżeniu.
 11. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 12. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
 13. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego- Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. . W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Sprzedawca odpowiada podstawie gwarancji za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.
 15. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zawarte w niniejszym punkcie X podpunkt 1-8 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 17. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 18. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 9 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowe www.uokik.gov.pl .
 19. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.
 20. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.
 21. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl

X. Zawarcie Umowy o zakup Treści Płatnych (subskrypcji)

 1. Zamawiający dokonuje Zamówienia treści płatnych (subskrypcji) korzystając z Koszyka.
 2. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę „Zapłać” Kliknięcie w przycisk „Zapłać” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Treści Płatnych (subskrypcji) co Zamawiający niniejszym akceptuje.
 4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru rodzaju Treści Płatnych (subskrypcji) tj. czy dokonuje zakupu subskrypcji miesięcznej czy też rocznej.
 5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o:
 6. a. cechach wybranych przez siebie Treści Płatnych oraz kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu zakupu tj. Cenie oraz sumie płatności cyklicznych do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,
 7. b. sposobie i terminie zapłaty,
 8. c. sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę,
 9. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu Portalu oraz zaakceptowaniu ich postanowień,
 10. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zapłać” Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Treści Płatne zgodnie z ich opisem oraz Ceną, oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Portalu, zobowiązując się do ich zapłaty.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu Treści Płatnych (subskrypcji) oraz zasad płatności znajdują się w Regulaminie Portalu, w szczególności pkt. 7 praz 8 wskazanego regulaminu.

XI. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.nno.pl/sklep/ są Zamawiający oraz Sprzedawca.
 2. Sprzedawcą jest spółka Nienieodpowiedzialni Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 00-728) przy ul. Dziekońskiego 1, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738387, REGON 38063643300000, NIP 5213832460
 3. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl

XI. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Klienta szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.

XII. Dane osobowe

 1. Współadministratorami danych osobowych jest Fundacja „Nienieodpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadministratorzy”).
 2. Kontakt ze współadministratorami jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl.
 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu, i znajduje się na stronie internetowej www.nno.pl

XIII. Postanowienia końcowe

 1. .W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale IX niniejszego Regulaminu.
 4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.
 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakładce: Konsumenci – Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.nno.pl/sklep/
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:
 9. a. zmiany zakresu świadczonych usług,
 10. b. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,
 11. c. zmiany sposobów i kosztów dostawy,
 12. d. zmiany funkcjonalności Sklepu,
 13. e. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 14. f. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.
 15. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, , za pośrednictwem adresu e-mail, Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.
 16. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.
 17. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.
 18. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i jest do pobrania tutaj.
 19. Wzór protokołu reklamacyjnego jest do pobrania tutaj.