Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników (tj. osób korzystających ze strony internetowej www.nno.pl, w tym również osób korzystających ze Sklepu,) korzystających ze strony internetowej pod adresem elektronicznym www.nno.pl, zwanego dalej „Portalem”. Z uwagi na stosowane przekierowanie do Portalu ze strony www.nienieodpowiedzialni.pl niniejsza Polityka Prywatności ma również zastosowanie wobec odwiedzających stronę www.nienieodpowiedzialni.pl Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony, w tym także Sklepu i składania Zamówień. Co do zasady w przypadku usług świadczonych za pomocą strony www.nno.pl Współadministratorami danych osobowych jest Fundacja Nienieodpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadminsitratorzy”). Kontakt ze współadministratorami jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl. zwani dalej „Współadministratorami”. W pozostałych wprost wskazanych w niniejszej polityce prywatności przypadkach Administratorem danych osobowych jest Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Administrator”).

Zarówno Fundacja Nienieodpowiedzialni, jak i spółka Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. powołały Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Rapcewicz, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, listownie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres: iod@nienieodpowiedzialni.pl”

Zakres zbierania danych

Dane Użytkowników Portalu zbierane są w przypadku składających Zamówienia („Zamawiający”), w sposób określony w Regulaminie Sklepu. Ponadto dane Użytkowników portalu zbierane są również w związku ze świadczeń usług drogą elektroniczną, w sposób opisany w Regulaminie Portalu. (usługami świadczonymi drogą elektroniczną są: zapis Użytkownika do newsletteru, założeniem konta na portalu, jak również w przypadku dokonania subskrypcji NNO. Dodatkowo dane Użytkowników zbierane są w przypadku zarejestrowania się do udziału w konferencji, a także, w związku z zadaniem zapytania za pomocą dostępnego formularza kontaktowego .

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Użytkownik powinien podać dane niezbędne do skorzystania z usługi Sklepu, zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
 2. e-mail , adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail.
 3. W celu zapisu do newsletteru Użytkownik powinien podać dane niezbędne do jego wysyłki tj. adres poczty elektronicznej e-mail
 4. W celu zarejestrowania się do udziału w konferencji Użytkownik powinien podać dane niezbędne do dokonania zapisu, zapewniające możliwość wzięcia udziału w
  konferencji tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, nazwa firmy, którą reprezentuje, rolę pełnioną w firmie, oraz sektor/branżę, którą reprezentuje.
 5. W celu skontaktowania się ze Współadministratorami za pomocą formularza kontaktowego Użytkownik powinien podać dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi
  i nawiązania kontaktu tj. adres e-mail oraz imię. W celu założenia konta na portalu Użytkownik powinien podać dane niezbędne do świadczenia tej usługi tj. adres e-mail, imię, nazwisko.
  W celu dokonania subskrypcji Użytkownik powinien podać
  Adres email (obligatoryjnie)
  Imię i Nazwisko (obligatoryjnie)
  Nazwa firmy (opcjonalnie)
  Kraj / region (obligatoryjnie)
  Ulica (obligatoryjnie)
  kod pocztowy (obligatoryjnie)
  Telefon(obligatoryjnie)
  Nazwa wyświetlana (opcjonalnie)
  Hasło (opcjonalnie)

Cel zbierania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika składającego zamówienie w sklepie przetwarzane są w celu:
  a. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług – jest to cel wspólny Współadministratorów.
  b. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – jest to cel Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o.
  c. w przypadku dokonania zakupu Towarów, dane osobowe są również gromadzone w dokumentacji rachunkowej i tym samym będą przetwarzane w celu prowadzenia
  rachunkowości Sprzedawcy – jest to cel Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o.
 2. Dane osobowe Użytkownika dokonującego subskrypcji NNO przetwarzane są w celu:
 • d. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku,
 • gdy Użytkownik korzysta z takich usług – jest to cel wspólny Współadministratorów.
 • e. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usługi (płatnej subksrypcji), w tym w celu
 • rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – jest to cel Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o.
 • f. w przypadku dokonania sprzedaży usługi (płatnej subksrypcji), dane osobowe są również
 • gromadzone w dokumentacji rachunkowej i tym samym będą przetwarzane w celu
 • prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy – jest to cel Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o.
 1. Dane osobowe Użytkownika zapisującego się do newsletter przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. przesyłania newsletteru – jest to cel wspólny Współadministratorów.
 2. Dane osobowe Użytkownika zapisującego się do udziału w konferencji przetwarzane są w celu rejestracji, udziału w Konferencji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody również do wysyłki informacji dotyczących projektu Nienieodpowiedzialni oraz w celach statystycznych – jest to cel wspólny Współadministratorów.
 3. Dane osobowe Użytkownika kontaktującego się za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez
  formularz kontaktowy – – jest to cel wspólny Współadministratorów.
 4. Dane osobowe Użytkownika zakładającego konto przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy
  Użytkownik korzysta z takich usług – jest to cel wspólny Współadministratorów.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych – jest to cel wspólny Współadministratorów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również umowy sprzedaży, oraz wzięcia udziału w konferencji czy też udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania w formularzu kontaktowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Portal oraz brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wzięcia udziału w konferencji, odpowiedzi na zadane zapytania. W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 1. W przypadku składania zamówień w Sklepie:
 • a. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,
 • b. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 • c. w przypadku dokonania zakupu Towarów – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Sprzedawcy, polegającego na prowadzeniu rachunkowości.
 • Obowiązek ten wynika w szczególności powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 1. W przypadku dokonania subskrypcji NNO:
 • d. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,
 • e. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usługi (płatnej subskrypcji),, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
 • f. w przypadku dokonania sprzedaży usługi – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Sprzedawcy, polegającego na prowadzeniu rachunkowości.
 • Obowiązek ten wynika w szczególności powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 1. W przypadku zapisu do newsletteru niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 2. W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu statystyk oraz promocji Konferencji.
 3. W przypadku kontaktu za pomocą formularza kontaktowego niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów polegających na realizacji kontaktu i udzieleniu odpowiedzi.
 4. W przypadku założenia konta przez Użytkownika niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną
 5. W przypadku otrzymania żądania dotyczącego danych osobowych wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego ochrony danych osobowych.

Okresy przechowywania danych osobowych

 • a. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze do upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 • b. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 • c. Dane osobowe przetwarzane w celu udziału w konferencji będą przechowywane do momentu rozliczenia konferencji, a następnie w celach statystycznych nie dłużej niż 5 lat, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dotyczącej wysyłki do momentu jej wycofania, która jest możliwa poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres zgoda@nienieodpowiedzialni.pl żądania wraz z podaniem danych użytkownika.
 • d. Dane osobowy przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego danych osobowych – są przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.
 • e. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez formularz kontaktowy – są przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przesyłanie mu treści marketingowych dotyczących Współadministratorów. Wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki tych treści, której dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b. w przypadku, w którym dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy – prawo do wniesienia w dowolnym
momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wszelkich zmian i innych żądań w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie stosownego wniosku na dane kontaktowe wskazane w punkcie
„Kontakt z nami” niniejszej Polityki prywatności.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Współadministratorów mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do danych osobowych Zamawiających mają także podmioty dokonujące dostawy zamówionych Towarów – w zakresie niezbędnym do wykonania tej dostawy, a także podmioty, przy pomocy których Zamawiający dokonuje płatności za Towary – w zakresie, w jakim Zamawiający poda im te dane. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Współadministratorzy oświadczają że przetwarzają dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). W szczególności, Współadministratorzy – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia – wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać.

Wyłączenie odpowiedzialności

Współadministratorzy nie odpowiadają za działania lub zaniechania Zamawiających, skutkiem których Współadministratorzy przetwarzają podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
a. e-mail – wysyłając wiadomość na adres: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl
b. telefonicznie – dzwoniąc na nr 22 39 550 45
c. listownie – wysyłając korespondencję na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

Uzgodnienia współadministratorów

Informacje dotyczące zasadniczych treści uzgodnień między Współadminstratorami są dostępne tutaj.

Zmiany Polityki Prywatności

Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

14.04..2021 r.