Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas

Fundacja

Fundacja Nienieodpowiedzialni została powołana do życia w 2013 r. przez ANG pod nazwą „Będę Kim Zechcę”. W listopadzie 2018 r. zmieniła nazwę na „Nienieodpowiedzialni”.

Najważniejsze inicjatywy fundacji skupiają się wokół promocji etyki w biznesie, odpowiedzialnej sprzedaży, edukacji finansowej i wsparcia przedsiębiorczości młodych ludzi. Obecnie fundacja skupia się na rozwoju projektu społecznego NNO, w ramach którego prowadzony jest niniejszy serwis www.nno.pl, organizowana jest coroczna konferencja Nienieodpowiedzialnych (10 edycji). Fundacja wydaje także cykl książkowy „Rozmowy o odpowiedzialności” oraz nieregularnik Magazyn NNO.

Fundacja jest także współgospodarzem inicjatywy Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży, która ma na celu przeciwdziałanie misselingowi, czyli nieuczciwej sprzedaży w sektorze finansowym.

Statut Fundacji Nienieodpowiedzialni:

Zobacz Statut

Cele fundacji:

1. Inicjowanie i wspieranie edukacji i rozwoju młodzieży, uczniów szkół gimnazjalnych, liceów oraz studentów.

2. Propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

3. Popularyzacja idei wspierania przedsiębiorczości młodych ludzi.

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

5. Budowanie postaw odpowiedzialności społecznej biznesu i jego zrównoważonego rozwoju.

6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska

7. Przeciwdziałanie ubóstwu, nierównościom społecznym, katastrofom humanitarnym poprzez niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od grudnia 2016 r.

Koordynatorem projektu NNO jest Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. – spółka powołana przez Fundację Nienieodpowiedzialni, w której Fundacja ma 100% udziałów. Realizuje w ramach strategii Fundacji działania na rzecz promowania odpowiedzialności w biznesie, w szczególności w sektorze przedsiębiorstw finansowych. Spółka działa non profit.

Darowizny na rzecz Fundacji można wpłacać na numer konta:

Fundacja „Nienieodpowiedzialni”

ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

ING Bank Śląski, numer rachunku: 43 1050 1012 1000 0090 3214 9883

KRS: 0000463497

REGON: 146760077

NIP: 5213651221