Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas

Regulamin portalu www.nno.pl

1. Informacje ogólne

 1. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego działającego pod adresem www.nno.pl.pl („Portal”).
  1.2. Portal jest własnością Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Dziekońskiego 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738387, NIP: 5213832460, REGON: 380636433 („Nienieodpowiedzialni”). Spółka Nienieodpowiedzialni w 100% należy do Fundacji Nienieodpowiedzialni z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszaw, KRS: 0000463497, REGON: 146760077, NIP: 5213651221 i realizuje w jej ramach projekt społeczny NNO, w skład którego wchodzi portal ww.nno.pl. 
  1.3. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie Regulaminu Portalu. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Portalu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  1.4. Regulamin Portalu znajduje zastosowanie do Portalu jak i do poszczególnych usług w nim oferowanych, chyba że do tychże usług zastosowanie mają postanowienia innych umów lub regulaminów, o czym Użytkownik zostanie poinformowany, w szczególności Regulamin Sklepu.
  1.5. Regulamin Portalu udostępniony jest nieodpłatnie w Portalu, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
  1.6. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Portalu następujących treści:
  i. powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Nienieodpowiedzialni lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,
  ii. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Definicje

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
 2. Cookies pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika;
 3. Hasło – hasło dostępu do Portalu ustanowione przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu do Konta na Portalu;
 4. Współadministratorzy – Współadministratorami danych osobowych jest Fundacja „Nienieodpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadministratorzy”).
 5. Login – nazwa Użytkownika służąca do zalogowania się do Portalu;
 6. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (Loginem) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu;
 8. Newsletter usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu przez Nienieodpowiedzialni wiadomości elektronicznych na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) informacji marketingowych;
 9. Prawo telekomunikacyjne ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j.);
 10. Regulamin Sklepu Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, działającego pod domeną www.nno.pl
 11. Regulamin Portalu niniejszy regulamin korzystania z Portalu
 12. Rejestracja proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Portalu;
 13. Portal system stron www udostępnionych na serwerze internetowym pod adresem www.nno.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do komunikacji z Użytkownikami oraz prowadzenia sprzedaży produktów na odległość;
 14. Sklep internetowy Sklep internetowy prowadzony przez Nienieodpowiedzialni z wykorzystaniem narzędzi Portalu;
 15. Usługi Usługi świadczone przez Nienieodpowiedzialni na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, tj. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.);
 16. Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Nienieodpowiedzialni w ramach Portalu;
 17. Usługodawca Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Dziekońskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738387, NIP: 5213832460, REGON: 380636433
 18. Użytkownik każdy podmiot korzystający z Portalu i narzędzi Portalu, w tym ze Sklepu Internetowego;
 19. Serwis Rozliczeniowy oznacza serwis podmiotu zewnętrznego (trzeciego), który umożliwia płatność za Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na zasadach oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przed dany serwis płatności.
 20. Opłata opłata za korzystanie z treści płatnych w formie zakupionej Subskrypcji należna Usługodawcy od Użytkownika, ustalana zgodnie z cennikiem Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy. Cennik Opłat aktualnych na dzień zawarcia przez Użytkownika z Usługobiorcą umowy jest zamieszczony na Portalu. W przypadku płatności cyklicznych, Usługodawca wskazuje Opłaty należne za dany Okres Rozliczeniowy.
 21. Treści bezpłatne treść, do której dostęp nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty. O bezpłatnym udostępnieniu treści decyduje Usługodawca.
 22. Treści płatne (subskrypcja) dostępne w Serwisie określone cyfrowe treści lub materiały udostępniane w ramach subskrypcji, która stanowi subskrypcje autoodnawialną .
 23. Okres trwania subskrypcji określony okres czasu, objęty obowiązywaniem umowy zawartej na czas nieoznaczony (usługa subskrypcji autoodnawialnej), w którym Użytkownik posiada dostęp do treści płatnych za który zobowiązany jest dokonać opłaty.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych w ramach portalu


 1. 3.1. Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  3.2. Usługobiorca może korzystać w szczególności z następujących usług:
  3.3. usługi prowadzenia Konta polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy założenie oraz korzystanie z zindywidualizowanego Konta;
  3.4. usługi formularza zamówienia polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienia stosownych formularzy;
  3.5. usługi Newsletter polegającej na nieodpłatnym dostarczaniu wiadomości elektronicznych z informacjami o najnowszych produktach, wydarzeniach, publikacjach, organizowanych konferencjach oraz inne informacje dotyczące Nienieodpowiedzialni oraz podmiotów współpracujących z Nienieodpowiedzialni, o charakterze promocyjnym, handlowym i edukacyjnym;
  3.6. usługi formularza kontaktu umożliwiającego Użytkownikowi złożenie zapytania i udzielenie odpowiedzi przez Nienieodpowiedzialni tj. kontakt z Użytkownikiem.
  3.7. Umowa o świadczenie usługi informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę www.nno.pl bądź dowolną podstronę i zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia wszystkich stron przez Usługobiorcę.
  3.8. W przypadku usług innych aniżeli usługa informacyjna, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, zaś rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania przez Usługobiorcę z danej Usługi, chyba że Regulamin Portalu przewiduje inną chwilę zawarcia lub zakończenia trwania umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
  3.9. Usługi wskazane w ust. 3.2. powyżej świadczone są bezpłatnie przez całą dobę 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Newsletter’a, który jest przesyłany cyklicznie.

4. Newsletter

 1. 4.1. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter na zasadach wskazanych poniżej.
  4.2. Poprzez zamówienie Newslettera, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail, wysłanej przez Nienieodpowiedzialni informacji w formie listu elektronicznego (e-mail).
  4.3. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Usługobiorcą a Nienieodpowiedzialni umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera i następuje poprzez dokonanie przez Usługobiorcę następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.nno.pl:
  i. wprowadzenie poprawnego imienia oraz adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się” albo zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w Procedurze Rejestracji Konta odpowiadającemu zamówieniu Newslettera;
  ii. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
  iii. zalogowanie się przez Usługobiorcę na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Usługobiorcy.
  4.4. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
  4.5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Nienieodpowiedzialni, co może nastąpić w dowolnym momencie.
  4.6. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Nienieodpowiedzialni lub podmioty z nim współpracujące najnowszych produktach, wydarzeniach, publikacjach, organizowanych konferencjach oraz inne informacje dotyczące Nienieodpowiedzialni oraz podmiotów współpracujących z Nienieodpowiedzialni, o charakterze promocyjnym, handlowym i edukacyjnym;
  4.7. Treści zwarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.
  4.8. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk „Rezygnacja” w treści zdania: Jeśli nie chcesz widzieć kolejnych nowości i promocji wypisz się z newslettera.”
  4.9. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

5. Procedura rejestracji konta

 1. 5.1. Proces Rejestracji w Portalu odbywa się poprzez założenie indywidualnego Konta.
  5.2. Proces Rejestracji w Portalu jest dobrowolny i nie stanowi warunku korzystania z Usług oferowanych przez Nienieodpowiedzialni w ramach Portalu poza chęcią dokonania zakupu płatnej subskrypcji, do dokonania której koniecznym jest dokonanie rejestracji Konta.
  5.3. Założenie Konta w Portalu wymaga podania wszystkich danych zawartych w formularzu rejestracji do Portalu, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwa Użytkownika, oraz dodatkowo data urodzenia, wykonywany zawód, a także złożenia oświadczeń wskazanych w formularzu rejestracji, tj. oświadczeniu o zapoznaniu się z treścią i akceptacją postanowień Regulaminu Portalu oraz Polityką Prywatności.
  5.4. W procesie Rejestracji Konta Użytkownik może Zamówić Newsletter, wybierając odpowiedni checkbox.
  5.5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi osoba wprowadzająca te dane.
  5.6. Nienieodpowiedzialni nie ponoszą odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
  5.7. Po zakończeniu procesu rejestracji na adres mailowy podany w procesie rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta.
 2.  
 3. Treści bezpłatne
  6.1. Dostęp do treści bezpłatnych podstawowych posiada każdy Użytkownik Serwisu zarówno zarejestrowany oraz niezarejestrowany. Dostęp do treści bezpłatnych tj. wykładów posiada tylko Użytkownik zarejestrowany.
  6.2. Zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może być ograniczany lub zmieniany przez Administratora.
  6.3. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania promocji, których celem będzie udostępnienie Użytkownikowi większego zakresu treści nieodpłatnych.

7. Treści płatne

 1. 7.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi Subskrypcji jest wybranie przez Użytkownika oferowanej przez Usługodawcę Subskrypcji oraz zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą umowy.
  7.2. Cena Subskrypcji umieszczona jest na Stronie www.nno.pl/subskrybcje/ w zakładce Wspierająca/Wspierający.
  7.3. Żeby została zawarta umowa wymagane jest aby:
  I. Użytkownik był pełnoletni w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  II. posiadał Konto na Portalu,
  III. zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, oraz ewentualnych innych warunków wskazanych i udostępnionych w ramach procesu zakupowego,
  IV. dokonał odpowiedniej opłaty i następnie nastąpiła pozytywna weryfikacja jej uiszczenia przez Użytkownika.
  7.4. W wyniku zawarcia umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych (subskrypcji). Dostęp do treści płatnych wymaga, aby Użytkownik pozostawał zalogowany za pomocą Konta.
  7.5. Użytkownik po zawarciu umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy oraz potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie jego karty płatniczej.
  7.6. Użytkownik uzyskuje dostęp do treści płatnych po zawarciu umowy. Potwierdzając dokonanie zakupu Użytkownik zgadza się na rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do płatnych treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7.7. Usługodawca może oferować Użytkownikowi usługi w formie umowy na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.
  7.8. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści płatnych Serwisu przez nieprzerwany okres czasu, pod warunkiem dokonywania okresowych (w ramach Okresu trwania subskrypcji) płatności.
  7.9. Płatności, o których mowa powyżej pobierane są przez Usługodawcę cyklicznie oraz automatycznie (autoodnawialna płatność), wraz z rozpoczęciem danego Okresu Trwania Subskrypcji przy pomocy Serwisu Rozliczeniowego używanego na stronie, dostarczanego przez PayU S.A.
  7.10. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, odpowiednią kwotą należną za dany Okres Trwania Subskrypcji.
  7.11. Płatności pobierane są na podstawie podanych przez Użytkownika danych dotyczących środka płatności, z którego w tym celu korzysta (np. karta kredytowa) przy pomocy Serwisu Rozliczeniowego dostarczanego przez PayU S.A.
  7.12. Użytkownik, który zawarł umowę na czas nieoznaczony, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zrezygnować z usług tj. złożyć wypowiedzenie. Oświadczenie takie składa się w koncie Użytkownika poprzez wyłączenie opcji płatności automatycznie odnawialnej lub poprzez kontakt z Nienieodpowiedzialni na adres kontakt@nienieodpowiedzialni.pl Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego Okresu trwania subskrypcji.
  7.13. W sytuacji określonej w pkt. powyżej, umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu trwania subskrypcji, za który została dokonana ostatnia płatność a z momentem rozwiązania Użytkownik traci dostęp do treści płatnych. Przed upływem tego okresu Użytkownik może cofnąć decyzję poprzez wejście do panelu Użytkownika w ramach Konta Użytkownika i włączenie opcji płatności automatycznie odnawialnej.
  7.14. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacony Okres trwania subskrypcji.
  7.15. Po wygaśnięciu umowy Użytkownik, aby uzyskać ponowienie dostęp do treści płatnych dostępnych w ramach Subskrypcji, który został wypowiedziany, będzie musiał przejść ponownie proces Subskrypcji.

 

8. Zasady płatności

8.1. Użytkownik może złożyć za pośrednictwem Serwisu zamówienie dotyczące Subskrypcji bez ograniczeń czasowych przez 365 dni w roku, z zastrzeżeniem okresów, w których prowadzone będą przez Usługodawcę prace techniczne Serwisu. Każde zamówienie musi uzyskać akceptację Usługodawcy wyrażaną za pośrednictwem poczty elektronicznej i przesyłaną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail/adres podany podczas rejestracji Konta w Serwisie co oznacza, że po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, RASP potwierdzi przyjęcie zamówienia (przed rozpoczęciem świadczenia usługi) przesyłając taką informację na podany adres mailowy.
8.2. Składając zamówienie Użytkownik dokonuje wskazania:
I. rodzaju Subskrypcji,
II. sposobu płatności, przy czym Użytkownik może dokonać płatności w formie płatności elektronicznej przy pomocy Serwisów Rozliczeniowych używanych na stronie, dostarczanych przez PayU S.A. w przypadku zakupu w Sklepie (książki, magazyn, Subskrypcja) oraz TPay SA. w przypadku przekazania darowizny na cele statutowe Fundacji Nienieodpowiedzialni. 

8.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, przy czym o zmianach tych Użytkownik będzie informowany w sposób w Regulaminie wskazany.
8.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury (o ile Użytkownik będzie chciał ją otrzymać). W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z Usługodawcą, przy czym w przypadku Użytkownika będącego konsumentem wniosek o wystawienie faktury powinien zostać złożony w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu. Wiadomość należy wysłać na adres: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl Usługodawca wystawi i prześle fakturę na adres podany przez Użytkownika lub elektronicznie na wskazany e-mail , w zależności od wyboru Użytkownika.
8.5. Opłaty za Subskrypcje zamieszczane są na Portalu Użytkownikowi. Cena podana w Serwisie jest ceną zawierającą podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili zakupu danego Pakietu.
8.6. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji, w tym Regulaminy Serwisów Rozliczeniowych, udostępnione zostały na stronach internetowych Serwisów Płatności.
8.7. Opłata za kolejne Okresy Rozliczeniowe jest zgodna z ofertą zakupu Subskrypcji. Zakup Subskrypcji z opcją płatności cyklicznych stanowi jednoczesne wyrażenie zgody przez Użytkownika na powiązanie jego Konta z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. token) oraz ciągu znaków przesyłanych przez serwis rozliczeniowy, umożliwiający dokonanie transakcji.
8.8. Autoryzacja transakcji płatności kartą kredytową dokonywana jest przez dany serwis rozliczeniowy przy współpracy z bankiem, który wydał kartę płatniczą. Dane wprowadzane do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) przekazywane są bezpośrednio do serwisu rozliczeniowego. Usługodawca nie gromadzi danych dotyczących kart, którymi dokonywane są płatności jak również jakichkolwiek innych danych udostępnianych przez Użytkownika przy dokonywaniu przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego takich płatności za Pakiety.
8.9. Płatności nie będą pobierane w sytuacji, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieoznaczony lub zostanie Użytkownikowi zablokowany dostęp do treści.
8.10. Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Usługodawcę a także w przypadku, gdy Usługodawca nie będzie miał możliwości pobrania płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy.
8.11. Pośrednik płatności może zweryfikować możliwość obciążenia karty Użytkownika poprzez automatyczne pobranie płatności weryfikacyjnej. Po poprawnym zweryfikowaniu transakcji, płatność weryfikacyjna zostanie automatycznie zwrócona Użytkownikowi, maksymalnie w ciągu 7 dni. Kwota płatności weryfikacyjnej jest zmienna i uzależniona od minimalnych limitów transakcji oferowanych przez bank, w którym Użytkownik posiada konto oraz kartę, którą wykorzystuje do płatności. W większości przypadków kwota płatności weryfikacyjnej będzie wynosiła maksymalnie 5 PLN. W szczególnych sytuacjach, na przykład przy dokonywaniu płatności z zagranicy, z użyciem karty należącej do banku operującego poza granicami Polski, kwota płatności weryfikacyjnej może być wyższa. Niezależenie od sytuacji po poprawnym zweryfikowaniu karty użytkownik otrzyma pełny zwrot płatności weryfikacyjnej.
8.12. W przypadku niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej Użytkownika w dniu rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego, Usługodawca powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Użytkownika o nieudanej płatności z powodu braku dostępnych środków na karcie, a także o warunkowym okresie świadczenia usługi w trakcie, którego będą podejmowane próby pobrania płatności.
8.13. W powiadomieniu, Usługodawca poinformuje dodatkowo Użytkownika o sposobach postępowania w razie braku możliwości dokonania płatności. Usługodawca będzie podejmował kolejne próby pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Usługobiorcy, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym (ale nie więcej niż sześć prób podejmowanych co 5 dni w ramach danego okresu rozliczeniowego, ilość prób w szczególności może zależeć od długości okresu rozliczeniowego). Brak środków na koncie podczas wykonania ostatniej z wskazanych prób pobrania uprawnia Usługodawcę do wstrzymania świadczonej usługi. Po każdej kolejnej nieudanej próbie pobrania płatności, Usługodawca powiadamia Użytkownika, w sposób opisany powyżej, o niemożliwości realizacji płatności. Czas Trwania Okresu Rozliczeniowego nie ulega zmianie, tzn. liczy się od dnia, w którym przypadała pierwsza próba pobrania płatności.

9. Zasady korzystania z portalu

 1. 9.1. Portal zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
  9.2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich treści, które są prezentowane w Portalu, wyłącznie do własnego użytku.
  9.3. Nienieodpowiedzialni zastrzegają sobie prawo do zmiany zawartości Portalu w dowolnym momencie.
  9.4. Nienieodpowiedzialni mają prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec Nienieodpowiedzialni przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
  9.5. Nienieodpowiedzialni nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
  9.6. Nienieodpowiedzialni nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

10. Wymagania techniczne

10.1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług, Użytkownik zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
i. dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 KB dla Użytkownika);
ii. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
iii. przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0, Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0), monitor o rozdzielczości 1024×768, włączona obsługa Java Script.
10.2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Nienieodpowiedzialni nie gwarantują prawidłowości funkcjonowania Portalu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

11. Ochrona danych osobowych

11.1. Co do zasady w przypadku usług świadczonych za pomocą strony www.nno.pl Współadministratorami danych osobowych jest Fundacja „Nienieodpowiedzialni” z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz Nienieodpowiedzialni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Współadministratorzy”)
11.2. W pozostałych wprost wskazanych w polityce prywatności przypadkach Administratorem danych osobowych jest Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa („Administrator”) .
11.3. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przetwarzane przez Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych określa Polityka prywatności.
11.4. Przed skorzystaniem z narzędzi Portalu Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z powyższym dokumentem.
11.5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu i Polityki prywatności oraz Polityki cookie.

12. Prawa autorskie i inne prawa na dobrych niematerialnych


12.1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Portalu (w tym m.in. nazwy, znaki towarowe, logotypy, kolorystyka, zdjęcia, grafiki, układ witryny, opisy produktów, pliki audio-video itp.) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Portalu przysługują Nienieodpowiedzialni lub podmiotom, z którymi Nienieodpowiedzialni zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami.
12.2. Korzystanie przez użytkownika z Portalu (w tym z jego zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów.
12.3. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami. Poza określonymi prawem przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Nienieodpowiedzialni kopiowania, modyfikowania czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Portalu (w całości lub części). Powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób materiałów umieszczonych w Portalu bez pisemnej zgody Nienieodpowiedzialni oraz poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

13. Wypowiedzenie świadczenia usług i reklamacje

13.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta).
13.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl lub też pisemnie na adres: Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.
13.3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
13.4. W przypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
13.5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
13.6. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych przez Nienieodpowiedzialni powinny być przesyłane pocztą na adres siedziby Nienieodpowiedzialni, tj. ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, lub pod adres e-mail: kontakt@nienieodpowiedzialni.pl oraz powinny zawierać: imię, nazwisko, adres oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
13.7. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a o sposobie jej rozpatrzenia zainteresowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni odpowiednio pocztą tradycyjną lub elektroniczną, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

14. Postanowienia końcowe


14.1. Regulamin Portalu może ulec zmianie, w szczególności w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa lub zmiany zakresu oferowanych Usług.
14.2. Zmieniony Regulamin Portalu zostanie umieszczony na stronach Portalu wraz z informacja o zakresie zmian i dacie wejścia w życie zmian Regulaminu.
14.3. Użytkownik niewyrażający zgody na zmianę Regulaminu Portalu nie będzie miał możliwości korzystania z Usług.
14.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Portalu – stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
14.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.04.2021.