Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas


Regulamin Konferencji Nienieodpowiedzialni 2021

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Konferencji Nienieodpowiedzialni 2021 („Regulamin”) określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz warunki udziału w Konferencji Nienieodpowiedzialni 2021 („Konferencja”), która odbędzie się w dniu 26 października 2021 w formie stacjonarnej oraz w formie on-line. Ze względu na sytuację pandemiczną ostateczna forma spotkania może zostać zmieniona na wyłączną formę on-line.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konferencji są:
a) Fundacja Nienieodpowiedzialni z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463497, NIP: 5213651221, REGON: 146760077,
b) Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738387, NIP: 5213832460, REGON: 380636433, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 25 000,00 zł w całości opłacony
(każda z nich dalej określana jako „Organizator”, łącznie zaś określane jako „Organizatorzy”).
3. Ponadto współorganizatorami Konferencji są:
a) Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 100-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, NIP: 5213909027, REGON: 387270774, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 883 962,00 zł w całości opłacony,
b) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

§2.

Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konferencji zarówno w formie online, jak i stacjonarnie jest bezpłatny.
2. Uczestnikiem Konferencji może być przede wszystkim przedstawiciel biznesu, organizacji pozarządowej, środowiska naukowego lub akademickiego („Uczestnik”). Liczba Uczestników Konferencji w formie stacjonarnej jest ograniczona i wynosi 200 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i wydawanymi w związku z tym przepisami prawa, zaleceniami lub wytycznymi uprawnionych organów Organizatorzy mają prawo zmienić liczbę Uczestników, którzy będą uczestniczyć w Konferencji stacjonarnie.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wymagane jest zarówno w przypadku chęci udziału w Konferencji w formie stacjonarnej, jak i w formie on-line. Zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie https://nno.pl/konferencja/ix-konferencja-nienieodpowiedzialnych/ („Zgłoszenie”), w którym należy podać dane osobowe wskazane w formularzu jako obowiązkowe. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich przepisów porządkowych i ustaleń indywidualnych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami.
4. Rejestracja jest dostępna od dnia 4 października 2021  do dnia 22 października 2021. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia wskazanego w punkcie 2. limitu Uczestników przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Organizatorzy mogą również postanowić o przedłużeniu rejestracji Zgłoszeń, o czym poinformują na stronie https://nno.pl/konferencja/ix-konferencja-nienieodpowiedzialnych/ i w kanałach społecznościowych Organizatorów (Facebook, LinkedIn, Instagram).
5. Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji Organizatorzy niezwłocznie wysyłają Uczestnikowi potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
6. Posiadanie mailowego potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji w formie stacjonarnej oraz dokumentu potwierdzającego zaszczepienie przeciwko SARS-CoV-2 albo dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 (test PCR albo RAT, czyli tzw. szybkie testy antygenowe), jak również ewentualnie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z noszenia maseczki, oraz przedstawienie tych dokumentów Organizatorom przy wejściu na Konferencję, jest warunkiem koniecznym do wejścia na teren obiektu, w którym odbędzie się Konferencja, tj. Centrum Konferencyjnego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w dniu Konferencji.
7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji.
8. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Uczestnika, wyłącznie za zgodą Organizatora uzyskaną w drodze mailowej, pod warunkiem, że nowy Uczestnik zaakceptuje Regulamin. Prośbę o zmianę Uczestnika należy przesłać na adres kontakt@nienieodpowiedzialni.pl. W przypadku zgody na zmianę Uczestnika Organizator skontaktuje się z nim w celu uzyskania akceptacji Regulaminu Konferencji.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Konferencji i zmiany osób prelegentów.

§3.

Postanowienia porządkowe

1. W trakcie Konferencji zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących lub zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych uprzednio z Organizatorami, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
3. Organizator ma prawo odmówić wstępu lub poprosić o opuszczenie Konferencji Uczestników:
a) przejawiających niepokojące objawy zdrowotnej np. kaszel czy problemy z oddychaniem;
b) znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
c) zachowujących się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego;
d) nieposiadających do wglądu mailowego potwierdzenia udziału w Konferencji oraz dokumentu potwierdzającego zaszczepienie przeciwko SARS-CoV-2 albo dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2, jak również ewentualnie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z noszenia maseczki.

4. W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Uczestnik jest zobowiązany do stosowania w trakcie Konferencji wszelkich przepisów, wytycznych i zaleceń odpowiednich służb, w tym w szczególności Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Rady Ministrów oraz Organizatorów, jak również do przekazania Organizatorom informacji, gdyby w trakcie Konferencji lub okresie bezpośrednio po Konferencji pojawiły się zmiany w stanie zdrowia Uczestnika, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel lub problemy z oddychaniem Uczestnik powinien powstrzymać się od udziału w Konferencji, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Rady Ministrów oraz skontaktować się niezwłocznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników Konferencji, które mogą ulec zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży podczas Konferencji.
7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości faktu, że udział stacjonarny w Konferencji wiąże się z potencjalnym przebywaniem Uczestnika wśród dużej liczby osób, a w konsekwencji możliwe jest rozprzestrzenianie się i narażenie Uczestnika na oddziaływanie czynników wywołujących choroby. W związku z tym Uczestnik, biorąc udział w Konferencji, akceptuje powyższe ryzyko, natomiast Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia Uczestnikom w trakcie Konferencji środków bezpieczeństwa wskazanych przez odpowiednie służby oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Uczestnik, akceptując Regulamin, przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe identyfikacyjne i kontaktowe wskazane w formularzu rejestracyjnym mogą zostać udostępnione przez Organizatorów odpowiednim służbom, w szczególności służbom sanitarnym, na uzasadnione i mające podstawę prawną wezwanie tych służb.
9. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że w czasie Konferencji będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania wideo Uczestników i w związku z tym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatorów dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatorów działalnością. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w szczególności udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatorów, bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda dotyczy fotografii oraz filmów przedstawiających Uczestnika wykonanych podczas Konferencji w dniu 26 października 2021 r. Uczestnik dopuszcza możliwość przetwarzania swojego wizerunku poprzez kadrowanie i zestawianie z innymi wizerunkami. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami bezterminowo. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek Uczestnika nie będzie wykorzystywany w sposób naruszający dobra osobiste Uczestnika.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu Konferencji na wyłączną formułę online, w szczególności z powodu siły wyższej lub wprowadzenia regulacji prawnych uniemożliwiających realizację Konferencji w formule stacjonarnej. Organizatorzy nie pokrywają kosztów, które Uczestnik poniósł w związku z Konferencją.

§4.

Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorom w związku z uczestnictwem w Konferencji są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Polityką prywatności. Odpowiednie klauzule informacyjne znajdują się przy formularzu rejestracyjnym.
2. Reklamacje dotyczące organizacji mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji drogą elektroniczną na adres kontakt@nienieodpowiedzialni.pl lub na adres siedziby Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, opis zastrzeżeń dotyczących organizacji Konferencji, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Uczestnika.
4. Organizatorzy rozpatrzą reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną lub w inny sposób wskazany przez Uczestnika składającego reklamację.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiany te będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Konferencji: https://nno.pl/konferencja/ix-konferencja-nienieodpowiedzialnych/
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Konferencji, tj. od dnia 4. października 2021 r.