Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas


Regulamin Konferencji Nienieodpowiedzialni 2024

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Konferencji Nienieodpowiedzialni 2024 („Regulamin”) określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz warunki udziału w Konferencji Nienieodpowiedzialni 2024 („Konferencja”), która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. w formie stacjonarnej.
2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konferencji są:
a) Fundacja Nienieodpowiedzialni z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463497, NIP: 5213651221, REGON: 146760077,
b) Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738387, NIP: 5213832460, REGON: 380636433, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 25 000,00 zł w całości opłacony
(każda z nich dalej określana jako „Organizator”, łącznie zaś określane jako „Organizatorzy”).
3. Ponadto współorganizatorami Konferencji są:
a) Grupa ANG S.A. (dawniej ANG Spółdzielnia) z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 100-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860811, NIP: 5213909027, REGON: 387270774, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 883 962,00 zł w całości opłacony,
b) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

§2.

Warunki uczestnictwa

1. Udział w Konferencji co do zasady jest bezpłatny. Niemniej jest możliwość wsparcia organizacji poprzez opłatę wejściówki w kwocie 100 zł lub innej, dowolnej kwocie.
2. Uczestnikiem Konferencji może być przede wszystkim przedstawiciel biznesu, organizacji pozarządowej, środowiska naukowego lub akademickiego („Uczestnik”). Liczba Uczestników Konferencji jest ograniczona i wynosi 450 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
3.  Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji dokonywane jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie  https://nno.pl/produkt/xi-konferencja-nienieodpowiedzialnych-piekno-produkt-na-sprzedaz/ („Zgłoszenie”), w którym należy podać dane osobowe wskazane w formularzu jako obowiązkowe. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich przepisów porządkowych i ustaleń indywidualnych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami.
4. Rejestracja jest dostępna od dnia 26 marca 2024 do dnia 24 kwietnia 2024. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia wskazanego w punkcie 2. limitu Uczestników przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Organizatorzy mogą również postanowić o przedłużeniu rejestracji Zgłoszeń, o czym poinformują na stronie https://nno.pl/konferencja/xi-konferencja-nienieodpowiedzialnych/  i w kanałach społecznościowych Organizatorów (Facebook, LinkedIn, Instagram).
5. Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji Organizatorzy niezwłocznie wysyłają Uczestnikowi potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji.
7. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Uczestnika, wyłącznie za zgodą Organizatora uzyskaną w drodze mailowej, pod warunkiem, że nowy Uczestnik zaakceptuje Regulamin. Prośbę o zmianę Uczestnika należy przesłać na adres kontakt@nienieodpowiedzialni.pl. W przypadku zgody na zmianę Uczestnika Organizator skontaktuje się z nim w celu uzyskania akceptacji Regulaminu Konferencji.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Konferencji i zmiany w składzie prelegentów.

§3.

Postanowienia porządkowe

1. W trakcie Konferencji zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących lub zbiórek pieniężnych nieuzgodnionych uprzednio z Organizatorami, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.
3. Organizator ma prawo odmówić wstępu lub poprosić o opuszczenie Konferencji Uczestników:
a) znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) zachowujących się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego;
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników Konferencji, które mogą ulec zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży podczas Konferencji.
4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości faktu, że udział stacjonarny w Konferencji wiąże się z potencjalnym przebywaniem Uczestnika wśród dużej liczby osób, a w konsekwencji możliwe jest rozprzestrzenianie się i narażenie Uczestnika na oddziaływanie czynników wywołujących choroby. W związku z tym Uczestnik, biorąc udział w Konferencji, akceptuje powyższe ryzyko, natomiast Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia Uczestnikom w trakcie Konferencji środków bezpieczeństwa wskazanych przez odpowiednie służby oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, że w czasie Konferencji będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania wideo Uczestników i w związku z tym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Organizatorów dla celów promocyjnych i marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatorów działalnością. Zgoda obejmuje nieodpłatne wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych, w szczególności udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatorów, bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda dotyczy fotografii oraz filmów przedstawiających Uczestnika wykonanych podczas Konferencji w dniu 24 kwietnia 2024 r. Uczestnik dopuszcza możliwość przetwarzania swojego wizerunku poprzez kadrowanie i zestawianie z innymi wizerunkami. Wizerunek Uczestnika może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami bezterminowo. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek Uczestnika nie będzie wykorzystywany w sposób naruszający dobra osobiste Uczestnika.
6.Organizatorzy nie pokrywają kosztów, które Uczestnik poniósł w związku z Konferencją.

§4.

Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Uczestników, przekazane Organizatorom w związku z uczestnictwem w Konferencji są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Polityką prywatności. Odpowiednie klauzule informacyjne znajdują się przy formularzu rejestracyjnym.
2. Reklamacje dotyczące organizacji mogą być składane przez Uczestników w terminie 14 dni od zakończenia Konferencji drogą elektroniczną na adres kontakt@nienieodpowiedzialni.pl lub na adres siedziby Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, opis zastrzeżeń dotyczących organizacji Konferencji, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Uczestnika.
4. Organizatorzy rozpatrzą reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania, udzielając odpowiedzi drogą elektroniczną lub w inny sposób wskazany przez Uczestnika składającego reklamację.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, z uwagi na sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiany te będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Konferencji: https://nno.pl/konferencja/xi-konferencja-nienieodpowiedzialnych/
6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Konferencji, tj. od dnia 25 marca 2024 r.