Przejdź do treści

NNO. Po stronie odpowiedzialności.

Komentujemy świat. Chcemy go zmieniać na lepszy.

Poznaj nas


Polityka prywatności

Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) opisuje zasady przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konferencji Nienieodpowiedzialni 2021 („Konferencja”) za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.nno.pl/konferencje („Uczestnicy”).

 

1. 

Administratorzy

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez dwóch Administratorów, których łączy umowa współadministrowania, tj.:
 1. Fundacja Nienieodpowiedzialni z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000463497, NIP: 5213651221, REGON: 146760077,
 2. Nienieodpowiedzialni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738387, NIP: 5213832460, REGON: 380636433, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 25 000,00 zł w całości opłacony.

W dalszej części Polityki prywatności są oni określani jako „Współadministratorzy”.

 1. Współadministratorzy ustalili, że punktem kontaktowym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konferencji jest Fundacja Nienieodpowiedzialni. Możesz kontaktować się z tym podmiotem listownie pod adresem: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa lub mailowo pod adresem: kontakt@nieniedopowiedzialni.pl.
 2. Zasady odpowiedzialności Współadministratorów dotyczącej wypełniania obowiązków w zakresie ochrony Twoich danych osobowych, w tym wzajemne uzgodnienia Współadministratorów w zakresie tej odpowiedzialności, reguluje umowa współadministrowania (jest ona dostępna  ). Treść niniejszej Polityki prywatności odzwierciedla odpowiednie zakresy obowiązków Współadministratorów oraz ich relacje z Tobą, jako podmiotem danych, które są przetwarzane.
 3. Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Zgodnie z umową współadministrowania, Współadministratorzy ściśle ze sobą współpracują celem odpowiedniego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Jeżeli jednak doszłoby do jakiegokolwiek naruszenia lub ryzyka naruszenia ochrony Twoich danych przy ich przetwarzaniu przez jednego ze Współadministratorów, Współadministratorzy zobowiązani są m.in. do niezwłocznego informowania się nawzajem o takich zdarzeniach.

 

2.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konferencji są przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy o udział w Konferencji na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, czyli art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na Twój adres e-mail,
 3. weryfikacji faktu zaszczepienia przeciwko SARS-CoV-2 albo posiadania negatywnego wynik testu w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2, jak również ewentualnie przeciwwskazań lekarskich do noszenia maseczki – na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoje imię i nazwisko) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (dane dotyczące zdrowia),
 4. udostępnienia Twoich danych przez Współadministratorów odpowiednim służbom, w szczególności służbom sanitarnym, na uzasadnione i mające podstawę prawną wezwanie tych służb – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail) oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO (w zakresie informacji o Twoim stanie zdrowia), tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi,
 5. opublikowania relacji z przebiegu Konferencji i publikacji materiałów z Konferencji na stronie nno.pl oraz mediach społecznościowych na profilach Współadministratorów – na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez akceptację Regulaminu Konferencji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych przez Współadministratorów w celu realizacji ciążących na nich obowiązków prawnych, podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów prawa, które zostaną przedstawione Uczestnikowi.
 2. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konferencji lub w celu otrzymywania informacji marketingowych.

 

4.

Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy o udział w Konferencji, czas trwania Konferencji, oraz czas niezbędny do wykazania, że Współadministratorzy wykonali swoje obowiązki prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) są przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przetwarzania przez Współadministratorów albo do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 2. W przypadku prowadzenia działań marketingowych przez Współadministratorów dane są przechowywane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo do czasu odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

5.

Odbiorcy danych, transfer poza EOG

 1. Twoje dane osobowe są ujawniane następującym podmiotom:
 1. podmiotom świadczącym na rzecz Współadministratorów usługi: informatyczne oraz marketingowe,
 2. dostawcom narzędzi, z wykorzystaniem których Konferencja będzie transmitowana on-line,
 3. operatorom portali społecznościowych, na których będzie transmitowana Konferencja i na których później zostaną zamieszczone relacje z Konferencji (tj. Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter),
 4. innym Uczestnikom Konferencji biorącym w niej udział w formie on-line, jak również osobom odwiedzającym profile Współadministratorów w mediach społecznościowych,
 5. w uzasadnionych przypadkach, gdy będzie to konieczne, dane osobowe zostaną ujawnione właściwym organom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z prowadzeniem przeze Współadministratorów profili lub kanałów na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

 

6.

Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem przez Współadministratorów Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo dokonywania sprostowania Twoich danych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych, gdy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub umowy,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – wówczas takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją; napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych,
 1. prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – jeśli wcześniej udzieliłeś jej nam, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane; pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przez Współadministratorów przed cofnięciem zgody.
 1. Jeśli uważasz, że Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej, gdzie znajdziesz dane kontaktowe tego organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 2. W umowie współadministrowania ustaliliśmy, że obowiązki Administratora związane z realizacją Twoich praw, w tym w zakresie odpowiedzi na Twoje pytania lub żądania, będzie wykonywać Fundacja Nienieodpowiedzialno. Jej dane kontaktowe znajdują się w § 1 ust. 2 Polityki prywatności.
 3. Niezależnie od uzgodnień Współadministraotrów w tym zakresie, możesz wykonywać swoje prawa dotyczące danych osobowych, a wynikające z RODO, wobec każdego ze Współadministratorów.

 

 

Aktywny link do dokumentu: https://nno.pl/wp-content/uploads/2021/04/Uzgodnienie-wspo%CC%81ladministratoro%CC%81w_31-03-2021.pdf

 

Aktywny link do Regulaminu